• Výchovný poradce

      • Výchovný a kariérový poradce

      • Mgr. Marcela Chalupová

        

       Kontakty:

       e-mail: chalupova.marcela@gmail.com

       popř. zprávou přes EduPage

        

       Konzultační hodiny:

       středa 7.15 – 7.45 a dále dle předchozí domluvy

        

       Role výchovného poradce/kariérového poradce:

       • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (dále SVP), poruchami učení, poruchami chování, nadaných žáků apod.)

       • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost

       • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost

       • zpracovává a inovuje agendu všech žáků se SVP

       • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia

       • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy 

       • spolupracuje se speciální pedagožkou na škole Mgr. et. Mgr. Veronikou Královou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem

       • poradenská činnost pro žáky i rodiče

       • individuální kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků

       • poskytování informací pro volbu povolání a další studium

       • pomoc při vyplňování přihlášek a případná pomoc při odvolacím řízení

       • průzkumy mezi žáky zaměřené na volbu povolání

       • mapování kompetencí žáků

       • motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání (identifikace oblasti zájmu, práce se silnými stránkami, práce s chybou, nalezení prostoru pro seberozvoj...)